AutoML.org

Freiburg-Hannover-Tübingen

Literature on Neural Architecture Search

Maintained by Difan Deng and Marius Lindauer.

The following list considers papers related to neural architecture search. It is by no means complete. If you miss a paper on the list, please let us know.

Please note that although NAS methods steadily improve, the quality of empirical evaluations in this field are still lagging behind compared to other areas in machine learning, AI and optimization. We would therefore like to share some best practices for empirical evaluations of NAS methods, which we believe will facilitate sustained and measurable progress in the field. If you are interested in a teaser, please read our blog post or directly jump to our checklist.

Transformers have gained increasing popularity in different domains. For a comprehensive list of papers focusing on Neural Architecture Search for Transformer-Based spaces, the awesome-transformer-search repo is all you need.


2755 entries « 41 of 56 »

2020

755.

Mo, Tong; Yu, Yakun; Salameh, Mohammad; Niu, Di; Jui, Shangling

Neural Architecture Search for Keyword Spotting Proceedings Article

In: pp. 1982-1986, 2020.

Links | BibTeX

754.

Kotb, Hazem; Elhelw, Mohamed; Sakr, Sherif

AutoDLCon - An Approach for Controlling the Automated Tuning for Deep Learning Networks Proceedings Article

In: pp. 157-164, 2020.

Links | BibTeX

753.

Li, Yinqi; Xu, Lu; Shu, Weihua; Tao, Ji'an; Mei, Kuizhi

AutoGesNet: Auto Gesture Recognition Network Based on Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

752.

Sun, Yanan; Sun, Xian; Fang, Yuhan; Yen, Gary

A Novel Training Protocol for Performance Predictors of Evolutionary Neural Architecture Search Algorithms Technical Report

2020.

Links | BibTeX

751.

Jiang, Shengli; Balaprakash, Prasanna

Graph Neural Network Architecture Search for Molecular Property Prediction Technical Report

2020.

Links | BibTeX

750.

Neto, Habib Asseiss; Alves, Ronnie C O; Campos, Sérgio V A

NASirt - AutoML based learning with instance-level complexity information Technical Report

2020.

Links | BibTeX

749.

Chen, Yun-Chun; Gao, Chen; Robb, Esther; Huang, Jia-Bin

NAS-DIP - Learning Deep Image Prior with Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 442-459, 2020.

Links | BibTeX

748.

Zhao, Huan; Wei, Lanning; Yao, Quanming

Simplifying Architecture Search for Graph Neural Network Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

747.

He, Liqiang; Su, Dan; Yu, Dong

Learned Transferable Architectures Can Surpass Hand-Designed Architectures for Large Scale Speech Recognition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

746.

Liu, Yuqiao; Sun, Yanan; Xue, Bing; Zhang, Mengjie; Yen, Gary G

A Survey on Evolutionary Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

745.

Li, Guohao; Xu, Mengmeng; Giancola, Silvio; Thabet, Ali K; Ghanem, Bernard

LC-NAS - Latency Constrained Neural Architecture Search for Point Cloud Networks Technical Report

2020.

Links | BibTeX

744.

Bruggemann, David; Kanakis, Menelaos; Georgoulis, Stamatios; Gool, Luc Van

Automated Search for Resource-Efficient Branched Multi-Task Networks Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

743.

Siems, Julien; Zimmer, Lucas; Zela, Arber; Lukasik, Jovita; Keuper, Margret; Hutter, Frank

NAS-Bench-301 and the Case for Surrogate Benchmarks for Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

742.

Yu, Zitong; Zhou, Benjia; Wan, Jun; Wang, Pichao; Chen, Haoyu; Liu, Xin; Li, Stan Z; Zhao, Guoying

Searching Multi-Rate and Multi-Modal Temporal Enhanced Networks for Gesture Recognition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

741.

Zhang, Haoyu; Jin, Yaochu; Cheng, Ran; Hao, Kuangrong

Sampled Training and Node Inheritance for Fast Evolutionary Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

740.

Cheng, Gong; Xie, Xingxing; Han, Junwei; Guo, Lei; Xia, Gui-Song

Remote Sensing Image Scene Classification Meets Deep Learning: Challenges, Methods, Benchmarks, and Opportunities Technical Report

2020.

Links | BibTeX

739.

Marchisio, Alberto; Massa, Andrea; Mrazek, Vojtech; Bussolino, Beatrice; Martina, Maurizio; Shafique, Muhammad

NASCaps - A Framework for Neural Architecture Search to Optimize the Accuracy and Hardware Efficiency of Convolutional Capsule Networks Proceedings Article

In: pp. 114:1-114:9, 2020.

Links | BibTeX

738.

Huang, Qiaoying; Yang, Dong; Xian, Yikun; Wu, Pengxiang; Yi, Jingru; Qu, Hui; Metaxas, Dimitris N

Enhanced MRI Reconstruction Network Using Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 634-643, 2020.

Links | BibTeX

737.

Chu, Grace; Arikan, Okan; Bender, Gabriel; Wang, Weijun; Brighton, Achille; Kindermans, Pieter-Jan; Liu, Hanxiao; Akin, Berkin; Gupta, Suyog; Howard, Andrew

Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

736.

Kou, Xiaoyu; Luo, Bingfeng; Hu, Huang; Zhang, Yan

NASE - - Learning Knowledge Graph Embedding for Link Prediction via Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 2089-2092, 2020.

Links | BibTeX

735.

Zeng, Dewen; Jiang, Weiwen; Wang, Tianchen; Xu, Xiaowei; Yuan, Haiyun; Huang, Meiping; Zhuang, Jian; Hu, Jingtong; Shi, Yiyu

Towards Cardiac Intervention Assistance - Hardware-aware Neural Architecture Exploration for Real-Time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation Proceedings Article

In: pp. 40:1-40:8, 2020.

Links | BibTeX

734.

Gong, Xinyu; Chen, Wuyang; Jiang, Yifan; Yuan, Ye; Liu, Xianming; Zhang, Qian; Li, Yuan; Wang, Zhangyang

AutoPose - Searching Multi-Scale Branch Aggregation for Pose Estimation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

733.

Tsai, Henry; Ooi, Jayden; Ferng, Chun-Sung; Chung, Hyung Won; Riesa, Jason

Finding Fast Transformers - One-Shot Neural Architecture Search by Component Composition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

732.

Chen, Zerui; Huang, Yan; Yu, Hongyuan; Xue, Bin; Han, Ke; Guo, Yiru; Wang, Liang

Towards Part-Aware Monocular 3D Human Pose Estimation - An Architecture Search Approach Proceedings Article

In: pp. 715-732, 2020.

Links | BibTeX

731.

Zhang, Hui; Yao, Quanming; Yang, Mingkun; Xu, Yongchao; Bai, Xiang

AutoSTR - Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition Proceedings Article

In: pp. 751-767, 2020.

Links | BibTeX

730.

Li, Yichen; Peng, Xingchao

Network Architecture Search for Domain Adaptation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

729.

Qu, Xiaoyang; Wang, Jianzong; Xiao, Jing

Evolutionary Algorithm Enhanced Neural Architecture Search for Text-Independent Speaker Verification Proceedings Article

In: pp. 961-965, 2020.

Links | BibTeX

728.

Zhu, Baozhou; Al-Ars, Zaid; Hofstee, Peter H

NASB - Neural Architecture Search for Binary Convolutional Neural Networks Proceedings Article

In: pp. 1-8, 2020.

Links | BibTeX

727.

Ning, Xuefei; Li, Wenshuo; Zhou, Zixuan; Zhao, Tianchen; Zheng, Yin; Liang, Shuang; Yang, Huazhong; Wang, Yu

A Surgery of the Neural Architecture Evaluators Technical Report

2020.

Links | BibTeX

726.

Hu, Yibo; Wu, Xiang; He, Ran

TF-NAS - Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 123-139, 2020.

Links | BibTeX

725.

Dondeti, Venkatesulu; Bodapati, Jyostna Devi; Shareef, Shaik Nagur; Veeranjaneyulu, Naralasetti

Deep Convolution Features in Non-linear Embedding Space for Fundus Image Classification Journal Article

In: vol. 34, no. 3, pp. 307-313, 2020.

Links | BibTeX

724.

Ball, Richard; Kruger, Hennie A; Drevin, Lynette

A Unified Approach to Anomaly Detection Proceedings Article

In: pp. 281-291, 2020.

Links | BibTeX

723.

Yuan, Weitao; Dong, Bofei; Wang, Shengbei; Unoki, Masashi; Wang, Wenwu

Evolving Multi-Resolution Pooling CNN for Monaural Singing Voice Separation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

722.

Xie, Lingxi; Chen, Xin; Bi, Kaifeng; Wei, Longhui; Xu, Yuhui; Chen, Zhengsu; Wang, Lanfei; Xiao, An; Chang, Jianlong; Zhang, Xiaopeng; Tian, Qi

Weight-Sharing Neural Architecture Search - A Battle to Shrink the Optimization Gap Technical Report

2020.

Links | BibTeX

721.

Nunes, Matheus; Pappa, Gisele L

Neural Architecture Search in Graph Neural Networks Proceedings Article

In: pp. 302-317, 2020.

Links | BibTeX

720.

Chen, Hanlin; Zhang, Baochang; Xue, Song; Gong, Xuan; Liu, Hong; Ji, Rongrong; Doermann, David S

Anti-bandit Neural Architecture Search for Model Defense Proceedings Article

In: pp. 70-85, 2020.

Links | BibTeX

719.

Lopes, Vasco; Alexandre, Luís A

HMCNAS - Neural Architecture Search using Hidden Markov Chains and Bayesian Optimization Technical Report

2020.

Links | BibTeX

718.

Wu, Yan; Liu, Aoming; Huang, Zhiwu; Zhang, Siwei; Gool, Luc Van

Neural Architecture Search as Sparse Supernet Technical Report

2020.

Links | BibTeX

717.

Tang, Haotian; Liu, Zhijian; Zhao, Shengyu; Lin, Yujun; Lin, Ji; Wang, Hanrui; Han, Song

Searching Efficient 3D Architectures with Sparse Point-Voxel Convolution Proceedings Article

In: pp. 685-702, 2020.

Links | BibTeX

716.

Yuan, Xin; Savarese, Pedro; Maire, Michael

Growing Efficient Deep Networks by Structured Continuous Sparsification Technical Report

2020.

Links | BibTeX

715.

Popescu, Ana-Cosmina; Mocanu, Irina; Cramariuc, Bogdan

Fusion Mechanisms for Human Activity Recognition Using Automated Machine Learning Journal Article

In: vol. 8, pp. 143996-144014, 2020.

Links | BibTeX

714.

Cheng, Gong; Xie, Xingxing; Han, Junwei; Guo, Lei; Xia, Gui-Song

Remote Sensing Image Scene Classification Meets Deep Learning: Challenges, Methods, Benchmarks, and Opportunities Technical Report

2020.

Links | BibTeX

713.

Huang, Yuhao; Yang, Xin; Li, Rui; Qian, Jikuan; Huang, Xiaoqiong; Shi, Wenlong; Dou, Haoran; Chen, Chaoyu; Zhang, Yuanji; Luo, Huanjia; Frangi, Alejandro; Xiong, Yi; Ni, Dong

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound Proceedings Article

In: pp. 553-562, 2020.

Links | BibTeX

712.

Hu, Yibo; Wu, Xiang; He, Ran

TF-NAS - Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 123-139, 2020.

Links | BibTeX

711.

Gheshlaghi, Saba Heidari; Dehzangi, Omid; Dabouei, Ali; Amireskandari, Annahita; Rezai, Ali; Nasrabadi, Nasser M

Efficient Oct Image Segmentation Using Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 428-432, 2020.

Links | BibTeX

710.

Aggarwal, Anshul; Carlson, Trevor E; Shokri, Reza; Tople, Shruti

SOTERIA - In Search of Efficient Neural Networks for Private Inference Technical Report

2020.

Links | BibTeX

709.

Zhao, Hanbin; Zeng, Hao; Qin, Xin; Fu, Yongjian; Wang, Hui; Omar, Bourahla; Li, Xi

What and Where - Learn to Plug Adapters via NAS for Multi-Domain Learning Technical Report

2020.

Links | BibTeX

708.

Xu, Hang; Wang, Shaoju; Cai, Xinyue; Zhang, Wei; Liang, Xiaodan; Li, Zhenguo

CurveLane-NAS - Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending Proceedings Article

In: pp. 689-704, 2020.

Links | BibTeX

707.

Zhong, Yujie; Deng, Zelu; Guo, Sheng; Scott, Matthew R; Huang, Weilin

Representation Sharing for Fast Object Detector Search and Beyond Proceedings Article

In: pp. 471-487, 2020.

Links | BibTeX

706.

Wang, Xiaofang; Xiong, Xuehan; Neumann, Maxim; Piergiovanni, A J; Ryoo, Michael S; Angelova, Anelia; Kitani, Kris M; Hua, Wei

AttentionNAS - Spatiotemporal Attention Cell Search for Video Classification Proceedings Article

In: pp. 449-465, 2020.

Links | BibTeX

2755 entries « 41 of 56 »