AutoML.org

Freiburg-Hannover-Tübingen

Literature on Neural Architecture Search

Maintained by Difan Deng and Marius Lindauer.

The following list considers papers related to neural architecture search. It is by no means complete. If you miss a paper on the list, please let us know.

Please note that although NAS methods steadily improve, the quality of empirical evaluations in this field are still lagging behind compared to other areas in machine learning, AI and optimization. We would therefore like to share some best practices for empirical evaluations of NAS methods, which we believe will facilitate sustained and measurable progress in the field. If you are interested in a teaser, please read our blog post or directly jump to our checklist.

Transformers have gained increasing popularity in different domains. For a comprehensive list of papers focusing on Neural Architecture Search for Transformer-Based spaces, the awesome-transformer-search repo is all you need.


3271 entries « 51 of 66 »

2020

771.

Dong, Minjing; Li, Yanxi; Wang, Yunhe; Xu, Chang

Adversarially Robust Neural Architectures Technical Report

2020.

Links | BibTeX

770.

Ye, Weiliang; Liu, Ruijiao; Li, Yangyang; Jiao, Licheng

Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Convolutional Neural Networks Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 1-8, 2020.

Links | BibTeX

769.

Zhao, Zhenyao; Jiang, Min; Guo, Shihui; Wang, Zhenzhong; Chao, Fei; Tan, Kay Chen

Improving Deep Learning based Optical Character Recognition via Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 1-7, 2020.

Links | BibTeX

768.

Dong, Xuanyi; Liu, Lu; Musial, Katarzyna; Gabrys, Bogdan

NATS-Bench - Benchmarking NAS algorithms for Architecture Topology and Size Technical Report

2020.

Links | BibTeX

767.

Chen, Xiaokai; Gu, Xiaoguang; Fu, Libo

Boosting share routing for multi-task learning Technical Report

2020.

Links | BibTeX

766.

Chen, Xuan-Jun; Fuh, Chiou-Shann

MNET: Fruit Lesion Classification Convnet Design via Efficient Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

765.

Zhang, Xinbang; Chang, Jianlong; Guo, Yiwen; Meng, Gaofeng; Lin, Zhouchen; Xiang, Shiming; Pan, Chunhong

DATA: Differentiable ArchiTecture Approximation with Distribution Guided Sampling Technical Report

2020.

Links | BibTeX

764.

Lu, Bingqian; Yang, Jianyi; Ren, Shaolei

Scaling Up Deep Neural Network Optimization for Edge Inference Technical Report

2020.

Links | BibTeX

763.

Xie, Sirui; Hu, Shoukang; Wang, Xinjiang; Liu, Chunxiao; Shi, Jianping; Liu, Xunying; Lin, Dahua

Understanding the wiring evolution in differentiable neural architecture search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

762.

Mo, Tong; Yu, Yakun; Salameh, Mohammad; Niu, Di; Jui, Shangling

Neural Architecture Search for Keyword Spotting Proceedings Article

In: pp. 1982-1986, 2020.

Links | BibTeX

761.

Kotb, Hazem; Elhelw, Mohamed; Sakr, Sherif

AutoDLCon - An Approach for Controlling the Automated Tuning for Deep Learning Networks Proceedings Article

In: pp. 157-164, 2020.

Links | BibTeX

760.

Li, Yinqi; Xu, Lu; Shu, Weihua; Tao, Ji'an; Mei, Kuizhi

AutoGesNet: Auto Gesture Recognition Network Based on Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

759.

Sun, Yanan; Sun, Xian; Fang, Yuhan; Yen, Gary

A Novel Training Protocol for Performance Predictors of Evolutionary Neural Architecture Search Algorithms Technical Report

2020.

Links | BibTeX

758.

Jiang, Shengli; Balaprakash, Prasanna

Graph Neural Network Architecture Search for Molecular Property Prediction Technical Report

2020.

Links | BibTeX

757.

Neto, Habib Asseiss; Alves, Ronnie C O; Campos, Sérgio V A

NASirt - AutoML based learning with instance-level complexity information Technical Report

2020.

Links | BibTeX

756.

Chen, Yun-Chun; Gao, Chen; Robb, Esther; Huang, Jia-Bin

NAS-DIP - Learning Deep Image Prior with Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 442-459, 2020.

Links | BibTeX

755.

Zhao, Huan; Wei, Lanning; Yao, Quanming

Simplifying Architecture Search for Graph Neural Network Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

754.

He, Liqiang; Su, Dan; Yu, Dong

Learned Transferable Architectures Can Surpass Hand-Designed Architectures for Large Scale Speech Recognition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

753.

Liu, Yuqiao; Sun, Yanan; Xue, Bing; Zhang, Mengjie; Yen, Gary G

A Survey on Evolutionary Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

752.

Li, Guohao; Xu, Mengmeng; Giancola, Silvio; Thabet, Ali K; Ghanem, Bernard

LC-NAS - Latency Constrained Neural Architecture Search for Point Cloud Networks Technical Report

2020.

Links | BibTeX

751.

Bruggemann, David; Kanakis, Menelaos; Georgoulis, Stamatios; Gool, Luc Van

Automated Search for Resource-Efficient Branched Multi-Task Networks Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

750.

Siems, Julien; Zimmer, Lucas; Zela, Arber; Lukasik, Jovita; Keuper, Margret; Hutter, Frank

NAS-Bench-301 and the Case for Surrogate Benchmarks for Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

749.

Yu, Zitong; Zhou, Benjia; Wan, Jun; Wang, Pichao; Chen, Haoyu; Liu, Xin; Li, Stan Z; Zhao, Guoying

Searching Multi-Rate and Multi-Modal Temporal Enhanced Networks for Gesture Recognition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

748.

Zhang, Haoyu; Jin, Yaochu; Cheng, Ran; Hao, Kuangrong

Sampled Training and Node Inheritance for Fast Evolutionary Neural Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

747.

Cheng, Gong; Xie, Xingxing; Han, Junwei; Guo, Lei; Xia, Gui-Song

Remote Sensing Image Scene Classification Meets Deep Learning: Challenges, Methods, Benchmarks, and Opportunities Technical Report

2020.

Links | BibTeX

746.

Marchisio, Alberto; Massa, Andrea; Mrazek, Vojtech; Bussolino, Beatrice; Martina, Maurizio; Shafique, Muhammad

NASCaps - A Framework for Neural Architecture Search to Optimize the Accuracy and Hardware Efficiency of Convolutional Capsule Networks Proceedings Article

In: pp. 114:1-114:9, 2020.

Links | BibTeX

745.

Huang, Qiaoying; Yang, Dong; Xian, Yikun; Wu, Pengxiang; Yi, Jingru; Qu, Hui; Metaxas, Dimitris N

Enhanced MRI Reconstruction Network Using Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 634-643, 2020.

Links | BibTeX

744.

Chu, Grace; Arikan, Okan; Bender, Gabriel; Wang, Weijun; Brighton, Achille; Kindermans, Pieter-Jan; Liu, Hanxiao; Akin, Berkin; Gupta, Suyog; Howard, Andrew

Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

743.

Kou, Xiaoyu; Luo, Bingfeng; Hu, Huang; Zhang, Yan

NASE - - Learning Knowledge Graph Embedding for Link Prediction via Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 2089-2092, 2020.

Links | BibTeX

742.

Zeng, Dewen; Jiang, Weiwen; Wang, Tianchen; Xu, Xiaowei; Yuan, Haiyun; Huang, Meiping; Zhuang, Jian; Hu, Jingtong; Shi, Yiyu

Towards Cardiac Intervention Assistance - Hardware-aware Neural Architecture Exploration for Real-Time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation Proceedings Article

In: pp. 40:1-40:8, 2020.

Links | BibTeX

741.

Gong, Xinyu; Chen, Wuyang; Jiang, Yifan; Yuan, Ye; Liu, Xianming; Zhang, Qian; Li, Yuan; Wang, Zhangyang

AutoPose - Searching Multi-Scale Branch Aggregation for Pose Estimation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

740.

Tsai, Henry; Ooi, Jayden; Ferng, Chun-Sung; Chung, Hyung Won; Riesa, Jason

Finding Fast Transformers - One-Shot Neural Architecture Search by Component Composition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

739.

Chen, Zerui; Huang, Yan; Yu, Hongyuan; Xue, Bin; Han, Ke; Guo, Yiru; Wang, Liang

Towards Part-Aware Monocular 3D Human Pose Estimation - An Architecture Search Approach Proceedings Article

In: pp. 715-732, 2020.

Links | BibTeX

738.

Zhang, Hui; Yao, Quanming; Yang, Mingkun; Xu, Yongchao; Bai, Xiang

AutoSTR - Efficient Backbone Search for Scene Text Recognition Proceedings Article

In: pp. 751-767, 2020.

Links | BibTeX

737.

Li, Yichen; Peng, Xingchao

Network Architecture Search for Domain Adaptation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

736.

Qu, Xiaoyang; Wang, Jianzong; Xiao, Jing

Evolutionary Algorithm Enhanced Neural Architecture Search for Text-Independent Speaker Verification Proceedings Article

In: pp. 961-965, 2020.

Links | BibTeX

735.

Zhu, Baozhou; Al-Ars, Zaid; Hofstee, Peter H

NASB - Neural Architecture Search for Binary Convolutional Neural Networks Proceedings Article

In: pp. 1-8, 2020.

Links | BibTeX

734.

Ning, Xuefei; Li, Wenshuo; Zhou, Zixuan; Zhao, Tianchen; Zheng, Yin; Liang, Shuang; Yang, Huazhong; Wang, Yu

A Surgery of the Neural Architecture Evaluators Technical Report

2020.

Links | BibTeX

733.

Hu, Yibo; Wu, Xiang; He, Ran

TF-NAS - Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 123-139, 2020.

Links | BibTeX

732.

Dondeti, Venkatesulu; Bodapati, Jyostna Devi; Shareef, Shaik Nagur; Veeranjaneyulu, Naralasetti

Deep Convolution Features in Non-linear Embedding Space for Fundus Image Classification Journal Article

In: vol. 34, no. 3, pp. 307-313, 2020.

Links | BibTeX

731.

Ball, Richard; Kruger, Hennie A; Drevin, Lynette

A Unified Approach to Anomaly Detection Proceedings Article

In: pp. 281-291, 2020.

Links | BibTeX

730.

Yuan, Weitao; Dong, Bofei; Wang, Shengbei; Unoki, Masashi; Wang, Wenwu

Evolving Multi-Resolution Pooling CNN for Monaural Singing Voice Separation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

729.

Xie, Lingxi; Chen, Xin; Bi, Kaifeng; Wei, Longhui; Xu, Yuhui; Chen, Zhengsu; Wang, Lanfei; Xiao, An; Chang, Jianlong; Zhang, Xiaopeng; Tian, Qi

Weight-Sharing Neural Architecture Search - A Battle to Shrink the Optimization Gap Technical Report

2020.

Links | BibTeX

728.

Nunes, Matheus; Pappa, Gisele L

Neural Architecture Search in Graph Neural Networks Proceedings Article

In: pp. 302-317, 2020.

Links | BibTeX

727.

Chen, Hanlin; Zhang, Baochang; Xue, Song; Gong, Xuan; Liu, Hong; Ji, Rongrong; Doermann, David S

Anti-bandit Neural Architecture Search for Model Defense Proceedings Article

In: pp. 70-85, 2020.

Links | BibTeX

726.

Lopes, Vasco; Alexandre, Luís A

HMCNAS - Neural Architecture Search using Hidden Markov Chains and Bayesian Optimization Technical Report

2020.

Links | BibTeX

725.

Wu, Yan; Liu, Aoming; Huang, Zhiwu; Zhang, Siwei; Gool, Luc Van

Neural Architecture Search as Sparse Supernet Technical Report

2020.

Links | BibTeX

724.

Tang, Haotian; Liu, Zhijian; Zhao, Shengyu; Lin, Yujun; Lin, Ji; Wang, Hanrui; Han, Song

Searching Efficient 3D Architectures with Sparse Point-Voxel Convolution Proceedings Article

In: pp. 685-702, 2020.

Links | BibTeX

723.

Yuan, Xin; Savarese, Pedro; Maire, Michael

Growing Efficient Deep Networks by Structured Continuous Sparsification Technical Report

2020.

Links | BibTeX

722.

Popescu, Ana-Cosmina; Mocanu, Irina; Cramariuc, Bogdan

Fusion Mechanisms for Human Activity Recognition Using Automated Machine Learning Journal Article

In: vol. 8, pp. 143996-144014, 2020.

Links | BibTeX

3271 entries « 51 of 66 »